Obchodní podmínky a GDPR

1.11.2018 aktualizace
(přidány informace o výše pojištění, nový přepravci TNT a Cz-Balík by DHL)


Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují pravidla provádění služeb poskytovaných firmou STAJA s.r.o. / CZ-Balik.cz se sídlem v Koberovech 128, Železný Brod, 468 22, Česká republika, IČO 2727 6571, DIČ 2727 6571.

Firma Cz-Balík.cz / Staja s.r.o. je pouze zprostředkovatelem objednání přepravy mezi objednavatelem a přepravcem.

Firma Cz-Balik.cz si vyhrazuje, že každá objednatelem vyplněná a následně elektronicky odeslána objednávka z webu zprostředkovatele www.Cz-Balik.cz je zároveň vyjádřeným souhlasem s jejími obchodními podmínkami a obchodními podmínkami přepravců.

Zároveň tím klient potvrzuje, že se těmito obchodními podmínkami obeznámil a s obsahem souhlasí. Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek jsou také platné obchodní podmínky přepravních společností, dle kterých se řídí samotná přeprava a případné reklamace nedodání, nebo poškození zboží:

Pojmy
Objednavatel:   fyzická nebo právnická osoba objednávající přepravu
Přepravce:   služba, kterou poskytuje k přepravě zprostředkovatel (Cz-Balik.cz). To znamená, příjem, přepravu a doručení zásilky
Zprostředkovatel:   Společnost Staja s.r.o. (Cz-Balik.cz), která zprostředkovává přepravu mezi objednatelem a přepravcem

Povinnosti Objednavatele

 • Objednavatel prohlašuje, že údaje obsažené v objednávce na stránkách www.Cz-Balik.cz jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. V případě zjištění skutečnosti, že objednavatel zadal do objednávkového systému na www.Cz-Balik.cz rozměry nebo váhu nepravdivě, nebo špatně, je objednavatel povinen uhradit (doplatit) cenu dané přepravy dle fyzicky naměřené váhy a rozměrů na překladištích přepravce a ušlý zisk zprostředkovatele. Zadání nesprávných údajů vědomě, nebo nevědomě považuje zprostředkovatel za hrubé porušení těchto podmínek přepravy a objednávatel si je vědom, že cena přepravy může být vymáhána i soudní cestou
 • Objednavatel prohlašuje, že vytiskne a předá kurýrovi při příjmu zásilky štítek, nebo nákladní list jestli je to nutné k vyzvednutí zásilky. Důležité je zadání telefonu příjemce, na které kurýr v dané zemi pak volá (nezadávejte český telefon, kurýr nebude volat na mezinárodní čísla)
 • Objednavatel se zavazuje, že informuje Příjemce zásilky o tom, že v případě ztráty části, nebo poškození zásilky je on povinen bezodkladně vyhotovit zápis s kurýrem, který bude obsahovat způsob a rozsah poškození nebo částečné ztráty. Tento Protokol o poškození musí být sepsaný a podepsaný zástupcem Kurýra doručujícího zásilku i Příjemcem. Objednavatel je povinen zajistit řádné zabalení a důkladné zajištění zásilky. Je povinen zásilku řádně zabalit v souladu s ust. § 46 Vyhlášky a ust. § 420 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že řádný obal musí splňovat rovněž následující podmínky:
  a) materiál na paletě musí být vzájemně spojený stahovací páskou tak, aby nedocházelo k naklápění zásilky nebo k jejímu svévolnému posunu.
  b) Dle typu zboží by měla být zvolena síla kartonové krabice a to: třívrstvá vlnitá lepenka – lehké a objemné zboží, pětivrstvá vlnitá lepenka – těžké, křehké a citlivé zboží, sedmivrstvá vlnitá lepenka – velmi těžké zboží. Na zásilky zabaleny pouze do fólie nebo igelitu nelze uplatnit reklamaci poškození. Použijte co nejvíc vnitřního polstrování, jako je bublinková fólie nebo pěna, tak, aby se předměty v balíku volně nepohybovaly ani při prudším pohybu. Každá vrstva polstrování je další vrstvu ochrany. Doporučuje se minimálně 5 cm od stěn krabice. Důkladně oblepte dostatečně silnou páskou všechny spojované díly a klopy. Doporučujeme oblepit i hrany balíku a starší pásky, pokud je krabice již použitá. V případě těžké zásilky oblepte balík na více místech kolem dokola. Na zásilky zabaleny pouze do folie, nebo igelitu nelze uplatnit reklamaci poškození.
  c) Objednatel je povinen podat jednotlivý kus zásilky k přepravě jako ucelenou manipulační jednotku v řádném obalu tak, aby byla při přepravě a při manipulaci chráněna před ztrátou, poškozením nebo zničením a aby nepoškodila společně přepravované zásilky, použité dopravní prostředky, zařízení překladiště v majetku nebo pronájmu zasilatele a zároveň aby neohrozila bezpečnost všech osob manipulujících se zásilkou.
  d) Řádný obal je odvislý od přepravovaného zboží, jeho fyzické hmotnosti, rozměrů a těžiště.

Ceny za služby Zprostředkovatele
Všechny ceny uvedené na stránkách www.Cz-Balik.cz jsou ceny bez DPH, pokud není uvedeno jinak. Ceny přepravy se počítají jak ze skutečné hmotnosti balíku tak i z rozměrů zabaleného balíku (valumetriky). Která hmotnost je vyšší, tu budeme účtovat (výška x šíře x délka /5000 = rozměrová váha = valumetrika), zaokrouhlují se na celé čísla, myšleno v cm. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku, jiných změn a také zavádění nových služeb, úpravu, změnu nebo zrušení platných, zavádění a rušení propagačních akcí nebo provádění změn v nich.

Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky po jejím přijetí z důvodu zjištění poplatku u zvoleného přepravce za vzdálenou doručovací oblast + 650 CZK (tento příplatek je možné zjistit až ze zadaných údajů objednávatele v objednávce a zadaného PSČ dodání). V tomto případě bude objednávateli navrhnuta jiná cena přepravy zohledňující tuto skutečnost s příplatkem za vzdálenou oblast, nebo zrušní objednání a vrácení placené částky (zdarma).

Připojištění zásilky provádí zprostředkovatel za poplatek min. 300 Kč (bez DPH), nebo 2% z pojistné částky.

Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky po jejím přijetí z důvodu zjištění rozměrů zásilky, které jsou dle zvoleného přepravce považovány za "nadrozměr".

Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky po zjištění chybně spočítané ceny dopravy systémem, kdy je cena zjevně poddimenzována poměrem ceny obvyklé.  Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky z jiného, pro něj nespecifického ale závažného důvodu. V tomto případě bude celá placená částka vrácena na účet objednávatele do 5 prac. dnů.

Garance doručení

 • Zprostředkovatel neposkytuje garanci doručení a veškeré garance přebírá zvolený přepravce
 • Časy dodání jsou pouze orientační a nereflektují přesnou garantovanou dobu dodání

Doručení

Při doručení je zásilka předána příjemci doručujícím řidičem. Při předání zásilky příjemce podepíše stvrzenku. Stvrzenku mohou podepsat i jiné osoby, u nichž lze za daných okolností předpokládat, že jsou oprávněné k převzetí zásilky. K těmto osobám náleží v prvé řadě osoby přítomné v provozovně příjemce a u zásilek na soukromou adresu osoby na ní se zdržující. Při doručování příjemci na adresu firmy může kurýr balík předat komukoliv v této firmě. 

Zásilky jsou doručovány na adresu příjemce, sdělenou odesílatelem (což v případě poštovních služeb znamená první přijímající poštu), ale ne nezbytně jmenovanému příjemci osobně. Odesílatel bere na vědomí a objednáním přepravy výslovně akceptuje, že v cílových zemích může být zásilka doručena i třetí osobě přítomné v provozovně příjemce a u zásilek na soukromou adresu osoby na ní se zdržující.

Omezení odpovědnosti

 • V případě, že při kontrole objednávky na serveru www.Cz-balik.cz budou zjištěny informace, že do zadané destinace přepravce zásilky nedoručuje, bude objednávka zrušena a celá částka placená objednávatelem vrácena na jeho účet
 • Přepravce na sebe bere odpovědnost za hodnotu ztracené nebo poškozené zásilky až do výše 1Kg = 10 EURO. Doba podání reklamace na poškozené zboží je 14 dnů od doručení zásilky
 • Doba podání reklamace nedodání, nebo ztráty zásilky je max. 21 dnů. Po této době se již zásilka považuje za doručenou a podat reklamace již možné není
 • Zprostředkovatel neodpovídá za ušlý zisk plynoucí z používání servisu Cz-Balik.cz spojený se ztrátou, poškozením nebo zpožděním zásilky, nebo během vyřizování objednávky.
 • Zprostředkovatel neodpovídá za objednávky nesplněné z technických důvodů, jako jsou např. poruchy stránek www.Cz-Balik.cz
 • Poskytne-li Objednavatel nesprávné údaje o obsahu zásilky nebo zabezpečí-li tuto zásilku špatně, je Zprostředkovatel osvobozen od odpovědnosti za poškození nebo nedoručení zásilky
 • Zprostředkovatel nenese odpovědnost za zásilku, k níž byl připojen, nebo nalepen jiný štítek
 • Zprostředkovatel nenese odpovědnost za chybné doručení či nedoručení zásilky v případě, že tato zásilka byla špatně nebo nejednoznačně adresována nebo označena
 • Pouze Objednavatel je u Zprostředkovatele, nebo Přepravce oprávněný podat reklamaci.
 • Jestliže Objednavatel nedoručí Zprostředkovateli do 3 dnů písemné oznámení o způsobení škody, nenese Zprostředkovatel vůči Objednavateli v žádném případě odpovědnost

V případě, že opoždění či nedoručení zásilky Příjemci nebo neprovedení sjednané objednávky zapříčiní stávka, pracovní spory, blokáda, špatné počasí, silný provoz, mechanické poškození nebo přetížení silnic a dálnic či jakákoliv jiná příčina vymykající se kontrole Zasilatele, nenese tento odpovědnost vůči Objednavateli.

V případě, že Příjemce odmítne, nebo nechce uhradit vyměřený celní dluh celním úřadem v krajině příjemce, bude tato částka naúčtována Objednavateli /odesílateli, případně vrácena odesílately zpátky na jeho náklady. Objednavatel bere na vědomí, že si je této skutečnosti vědom a souhlasí s případným naúčtováním celního dluhu na jeho účet, nebo uhrazením zpáteční přepravy.

V případě, že Objednavatel sjedná provedení služby prostřednictvím servisu Cz-Balik.cz, avšak v den příjezdu přepravce pro zásilku byl nepřítomen, bude Objednavatel i nadále povinen uhradit poplatek za objednání služby. V případě uhrazení platby předem, nemá Objednavatel nárok na vrácení této částky.

Zrušení objednávky přepravy
Všechny objednávky přepravy sjednané na serveru www.CZ-Balik.cz jsou po přijetí do našeho systému ještě kontrolovány našim pracovníkem a v případě, že je zjištěna možná budoucí komplikace s doručováním (např. zjištěna nadváha, nadrozměr, nemožnost přepravit zásilku přes přepravce za stanovenou cenu, neúplné údaje zadané objednávatelem, možné problémy při celním řízení v krajině doručování apod.) je možné objednávku u Zprostředkovatele přepravy zrušit. V tomto případě bude částka placená Objednavatelem na účet Zprostředkovatele vrácena v plné výši a Objednavatel je o této skutečnosti obeznámen e-mailem.

Nejsme jakkoliv odpovědni za ušlé výnosy, ušlý zisk, ztrátu trhů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu zákazníků, ztrátu v provozu, ztrátu příležitosti, a to i v případě kdybychom si byli eventuálně vědomi, že by takové škody nebo ztráty mohly vzniknout. Rovněž nejsme jakkoliv odpovědni za jakoukoli nepřímou, nahodilou, zvláštní nebo následně vzniklou škodu nebo ztrátu ať již tato škoda vznikla jakkoliv, a to včetně neomezeného porušení smlouvy, nedbalosti a opomenutí.

Neneseme odpovědnost,
jestliže nesplníme vůči vám jakékoli závazky, pokud tyto závazky vyplývají z:

 • okolností mimo naši kontrolu jako živelných nebezpečí, zemětřesení, cyklónů, bouřek, povodní, požárů, chorob, mlhy, sněhu nebo mrazu;
 • zásahů vyšší moci, zejména: válek, nehod, činů veřejných nepřátel, stávek, embarg, ohrožení ze vzduchu, místních sporů nebo občanských nepokojů;
 • celostátních nebo místních narušení provozně-technického zajištění leteckých nebo pozemních dopravních sítí a technicko-technologických problémů dopravních nebo přepravních prostředků nebo obdobných zařízení;
 • skryté vady nebo vnitřní vady zásilky;
 • trestné činy třetích osob jako např. loupež nebo žhářství;
 • činů nebo zanedbání, ať již vašich nebo třetích stran, zejména Vaše porušení (nebo porušení jiné strany, která má zájem na zásilce a způsobila Vaše porušení) povinností podle těchto podmínek;
 • činu nebo zanedbání kteréhokoli celního, bezpečnostního, státního nebo obdobného úředníka nebo činitele letecké společnosti či letiště;
 • toho, že obsah zásilky zahrnuje zakázaný druh zboží, i když jsme takovou zásilku přijali;
 • našeho odmítnutí provést jakékoliv nezákonné platby ve vašem zastoupení.

Nezodpovídáme za obsah přepravované zásilky
Zprostředkovatel (Cz-Balik.cz) je pouze zprostředkovatel přepravy mezi odesílatelem a přepravcem a nezodpovídá za druh přepravovaného zboží. Zásilka může být v některých případech vrácena z celního úřadu při exportu, nebo v dané zemi kvůli obsahu přepravovaného zboží (nebezpečné zboží, výbušné látky, přeprava věcí, které do dané zemi nejsou povoleny přepravovat apod.) a v těchto případech není možné reklamovat přepravu. Ujistěte se prosím předem, že Vaše zboží může být do určené destinace přepraveno zvoleným přepravcem, nejlépe nás kontaktujte před objednáním.

Objednavatel je povinen zjistit si všechny potřebné informace o možnosti přepravy zboží do zvolené destinace a Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za vrácení zboží přepravcem, nebo celním úřadem z důvodu nesplnění těchto podmínek. V případě, že bude zásilka vrácena přepravcem, nebo celním úřadem v krajině dodání z důvodu nepřevzetí zásilky příjemcem, nebo odmítnutí uhrazení vzniklého celního dluhu, budou náklady účtovány Objednavately. Příjemce bere na zřetel různé pokyny a podmínky pro doručování pro různé přepravní společnosti.

IMPORT zásilek
Při objednávce IMPORTU budou přepravní štítky odeslány e-mailem k odesílateli v dané krajině. Odesílatel je povinen si tyto štítky vytisknout, u služby UPS také zavolat na dispečink přepravce UPS v krajině odeslání a domluvit vyzvednutí zásilky. Bez této domluvy s přepravcem není možné zboží u odesílatele vyzvednout, dále ho přepravovat. Pokud si odesílatel nevyřídí vyzvednutí s přepravcem, bude objednávka stornována. U společnosti TNT /FEDEX si kurýr přijede po balík bez nutnosti objednání vyzvednutí odesílatelem. Důležité je, aby odesílatel spřístupnil své prostory pro vyzvednutí zásilky. Peníze za přepravu budou vráceny v plné výši Objednavateli bez dalších poplatků.

Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za neobjednání vyzvednutí zásilky odesílatelem u přepravce v krajině odeslání, nebo při pozdním objednání a rychlost přepravy je tím závislá pouze na této vzájemní domluvě mezi přepravcem a odesílatelem.

Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za ušlé zisky plynoucí z neobjednání vyzvednutí odesílatelem u přepravce, nevyzvednutím zásilky na adrese odesílatele, nebo pozdního objednání vyzvednutí. Služby zprostředkovatele v tomto případě spočívají v objednání vyzvednutí v systmu přepravce, nic více.

Zásilka může být v některých případech přepravována od odesílatele nejdříve do našeho centrálního skladu v CZ a až pak doručována Příjemci z důvodu kontroly přepravovaného zboží a uhrazení případného celního dluhu naší společností, který pak bude následně přefakturován Příjemci.

Registrace Objednavatele a objednání služeb

 • Zprostředkovatel se skrze transakční systém zavazuje poskytnout Objednavateli kurýrní a přepravní služby, které poskytuje Přepravce. Zprostředkovatel za zmíněné služby účtuje poplatek uvedený v ceníku.
 • Zprostředkovatel je povinen uchovávat údaje poskytnuté Objednavatelem, zejména osobní údaje, v souladu se zákonem a používat je pouze pro správné zajištění objednaných služeb, a také pro předávání informací o objednaných službách a pro marketingové účely.

Poplatky a zrušení registrace

 • Poplatek za zásilky a další služby spojené s jejich obsluhou je určován aktuálním Ceníkem služeb na www.Cz-Balik.cz
 • Zprostředkovatel má právo odstranit nebo zablokovat účet registrovaného zákazníka bez udání důvodu.

Poskytnutí informací

 • Za účelem správné realizace služeb zajišťovaných Zprostředkovatelem je Objednavatel povinen poskytnout v servisu Cz-Balik.cz správné kontaktní údaje příjemce.
 • Objednavatel je povinen poskytnout pravdivé a aktuální údaje a informace do aplikace Cz-Balik.cz, stejně jako zajistit pečlivé zabezpečení objednané zásilky znemožňující poškození jejího obsahu, stejně jako ostatních zásilek zapojených do přepravy přepravce.

Balení

 • Objednavatel je povinen předat Přepravci zásilku ve stavu, jenž umožňuje její správný převoz a předání bez ztrát a škod.
 • Balení a zajištění zásilky se započítává do její výsledné hmotnosti.
 • Zásilky, které vzhledem k jejich charakteru nebo obsahu vyžadují balení je Objednavatel povinen předat zabalené. Obal by měl mimo jiné: 
  * být zabalen minimálně ve trojitém kartonovém obalu, být zavřený a zajištěný efektivními prostředky jako jsou lepicí pásky, strečovou fólií, nebo pečetí, 
  * být dostatečně pevný, 
  * znemožnit přístup k obsahu bez zanechání viditelných stop, 
  * mít nápis, který by upozorňoval na charakter nebo obsah zásilky označením jako „křehké”, "Opatrně! Sklo", "Vrch / Dno", "Neotáčet", atd. Tyto znaky se na zásilce mohou vyskytovat ve formě viditelného popisu nebo ve formě příslušného vytištěného značení a nalepeném na obalu zásilky,
  * balení musí být takové, které fixuje zboží od stěn kartonu alespoň v pěticentimetrové vzdálenosti a zároveň zamezuje kontaktu zboží uvnitř kartonu s dalším zabaleným zbožím i stěnami kartonu například při stohování zásilek,
  * Důrazně doporučujeme připojištění zásilky, která je náchylná k rozbití, jako např. zboží ze skla, keramiky, papíru, polystyrenu apod.

Při reklamacích poškození zásilky, nebo zboží v přepravované zásilce musí příjemce předat tuto zásilku přepravci k vyřešení škodní inspekce, která pak určí výši zavinění a poškození. V případech nepředání zásilky k inspekci, bude reklamace automaticky zamítnuta.

V případě, kdy jsou předmětem služby zásilky obzvláště cenné, je Objednavatel povinen oznámit Zprostředkovateli jejich skutečnou hodnotu buď pro každý kus odděleně, anebo pro jeden balík, přičemž za cennou zásilku se považuje každá věc v hodnotě vyšší než 50000 Kč nebo balík v hodnotě převyšující tuto částku. Pokud Objednatel nepřiznal hodnotu zásilky výše popsaným způsobem, nelze skutečnou a celkovou hodnotu zásilky v žádném případě považovat za překračující částku 50000 Kč.

Před přijetím zásilky k přepravě je Přepravce oprávněn požadovat po Objednavateli její otevření za účelem kontroly toho, zda zásilka splňuje hlavní údaje obsažené v nákladním listě, zejména, zda deklarovaná hodnota zásilky odpovídá té skutečné, a zda zásilka nepřekračuje kritéria nezbytná pro možnost provedení přepravních služeb a také za účelem ověření zabezpečení uvnitř balíku.

Nebezpečné předměty
Zprostředkovatel si vymiňuje, aby obsahem přepravované zásilky nebylo následující zboží nebo jeho části:

 • zásilka obsahuje nebezpečné předměty, nebo předměty které mohou způsobit škody osobám či majetku, zejména: výbušniny, hořlaviny, radioaktivní látky, žíraviny nebo zapáchající látky, zbraně a munici, a další látky,
 • zásilka obsahuje drogy nebo léky a psychotropní látky, s výjimkou předmětů, jež zasílají zákonně k tomu oprávněné instituce pro vědecké nebo zdravotnické účely,
 • zásilka obsahuje lidské, nebo zvířecí ostatky,
 • zásilka obsahuje živé rostliny a žviřata,
 • zásilka má větší, než povolené rozměry pro přepravu uvedené na stránkách CZ-BALIK.cz,
 • zásilka, která vzhledem ke svému charakteru znemožňuje realizaci služeb při užití vlastních prostředků a přepravních zařízení,
 • zásilka má na obalu nebo na viditelné části obsahu nápisy nebo kresby porušující zákon,
 • zásilka obsahuje umělecká díla, starožitnosti, drahokamy a ušlechtilé kovy v jakémkoliv tvaru nebo formě, valuty, cenné papíry, certifikáty a jakékoliv jiné cennosti,
 • zásilka je zabalena tak, že by mohla ušpinit nebo jinak poškodit ostatní zásilky,
 • zásilka, která podle právních předpisů nemůže být přepravována,
 • předměty a látky lehce poškoditelné,  i když je zásilka opatřena označením, že se jedná o takovéto zboží,
 • je vzhledem k ustanovení poštovního zákona je jejich přeprava zakázána nebo zákon stanoví poskytování některých služeb výhradně veřejným operátorem (č. 29/2000 Sb.).

Objednavatel je povinen o Podmínkách a těmito Podmínkami stanovených parametrech zásilek informovat třetí osoby, které budou předávat Přepravci zásilky k přepravě, a zajistit, aby zásilky předávané k přepravě na základě jeho objednávky vyhovovaly těmto Podmínkám. Za splnění těchto požadavků Příkazce odpovídá stejně, jako by zásilku k přepravě předával sám. V případě, že Objednavatel předá Přepravci k přepravě Zásilku vyloučenou z přepravy, a to bez jeho vědomí a jeho výslovného souhlasu, Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předáním zásilky a dalším nakládáním s ní. V takovém případě je Objednavatel povinen uhradit Zprostředkovateli veškeré náklady s tímto spojené a veškerou jemu vzniklou škodu a to jak u vnitrostátních, tak mezinárodních zásilek.

Odpovědnost
Zprostředkovatel nenese odpovědnost za neprovedení nebo nepatřičnou realizaci přepravních služeb, jestliže mu nelze přičíst vinu, zejména pokud:

 • zásilka byla špatně adresována (např. chyba ve jméně, názvu společnosti, ulici, čísle nebo místě Příjemce),
 • faktický obsah zásilky nesouhlasí s deklarovaným obsahem při jejím odesílání,
 • hmotnost nebo rozměry zásilky nesouhlasí s deklarovanou hmotností při jejím odesílání,
 • Příjemce odmítne zásilku bez udání vážného důvodu,
 • Odesílatel zadá špatné informace o adresátovi. Důležitou informací je telefonní kontakt na příjemce a to ve tvaru země, kde se zásilka bude doručovat (tel. kontakt nesmí být ve tvaru českého tel. čísla, ale čísla kódu dané země dodání),
 • adresa příjemce nesmí být P.O.BOX. Nedoručujeme taky na schránky na poště, nebo na adresy bez fyzické přítomnosti příjemce,
 • dojde k mimořádným událostem, například k nepříznivému počasí (nízké teploty, mlha, těžký sníh, náledí atd.), stávkám, povodním, zemětřesení, požárům, apod.

Reklamace
Zprostředkovatel nenese odpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení přepravních služeb, jestliže ani jemu, ani Přepravci nelze přičítat vinu, zejména pokud:

 • zásilka byla špatně adresována  (vyskytla se např. chyba v příjmení, ulici, čísle nebo v městě Příjemce, názvu společnosti, apod.),
 • příjemce změnil bydliště nebo místo, v němž se nachází sídlo (v případě firmy),
 • skutečný obsah zásilky nesouhlasí s deklarovaným obsahem při odesílání,
 • hmotnost zásilky nesouhlasí s deklarovanou hmotností při odesílání,
 • příjemce odmítne splnit podmínky doručení zásilky (například odmítne přebrat zásilku, nebo zaplatit dobírku),
 • nastanou mimořádné události, mezi jinými: špatné povětrnostní podmínky (nízké teploty, mlha, napadnutí velkého množství sněhu, náledí atd.), stávky, povodně, zemětřesení, požáry, apod.

Zásilka se považuje za ztracenou, jestliže nedorazí do místa určení uvedeného v nákladním listu do 21 dnů od předpokládaného času doručení.

Do doby 21 dnů ode dne odeslání je nutné písemně oznámit zprostředkovateli ztrátu, poškození nebo zpoždění zásilky. Rovněž je objednavatel povinni nejdéle do 21 dnů prokázat svůj nárok zasláním všech příslušných informací a údajů o zásilce, o utrpěné ztrátě, poškození nebo zpoždění.

Veškeré reklamace spojené s nesplněním služby, zpožděním, ztrátou, poškozením, neúplností zásilky přijímá Přepravce prostřednictvím Zprostředkovatele.

Reklamace týkající se pozdního doručení zásilky musí být zaslána ve formě písemné reklamace nebo ve formě vytištěného reklamačního formuláře, který musí obsahovat: číslo přepravního listu a číslo bankovního účtu, na e-mailovou adresu: info@cz-balik.cz. Také je nutné zaslat originál nebo kopii nákladního listu na adresu Zprostředkovatele.

Reklamace týkající se ztráty, poškození nebo ztráty obsahu zásilky musí obsahovat:

 • Původní reklamační stížnost nebo vytištěný reklamační formulář, číslo nákladního listu, výši škody a číslo bankovního účtu, originál nákladního listu (kopie ponechána kurýrem), kopii dokladu (ověřenou podle originálu) potvrzující výši škody v závislosti na jejím typu (dohodu o nákupu / prodeji, účet / fakturu / paragon / pokladní doklad, originál výpočtu nákladů na výrobu produktu vystavený výrobcem nebo účet za opravu / kalkulaci nákladů na opravu / fakturu za opravu) a původní Protokol o škodě (výtisk patřící poškozenému).
 • Veškeré doklady musí být zaslány na adresu zprostředkovatele.
 • Reklamovat zásilku musí příjemce po převzetí zboží od Přepravce (při poškození zboží do max. 14 dnů od doručení zásilky). Zásilku pak přijede nafotit a posoudit škodní komise, která celou situaci následně vyhodnotí, do té doby, než dorazí škodní komise na místo, nesmí být se zásilkou nijak manipulováno. Pokud příjemce zásilku odmítl převzít, případně ji nereklamoval u místní přepravní společnosti, tak se tato zásilka vrací zpět odesílateli a za zásilku je pak nutné znovu zaplatit přepravu zpátky.
 • Nároky plynoucí z nesprávného provedení služeb, pozbývají platnost v případě přijetí zásilky bez výhrad.

Platební podmínky

 • Za všechny realizované služby objednané Objednavatelem, účtuje Zprostředkovatel poplatky podle jeho aktuálního ceníku.
 • V případě neuvedení skutečných rozměrů, nebo hmotnosti, bude cena přepravy doúčtována.
 • Platby se provádějí předem prostřednictvím bankovních převodů, elektronické peněženky realizované skrze PayU.cz, nebo z Pre-Paid předplaceného konta na našich stránkách. Naše číslo účtu je 43-9308020287/0100 v Komerční bance.

Závěrečná ujednání
Cz.Balik.cz si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit objednávku Objednavatele bez udání důvodu a neuskutečnit samotnou přepravu. V tomto případě bude případná placená částka Objednavatelem vrácena Zprostředkovatelem na účet Objednavatele bez poplaků a v celé placené částce.

Cz-Balik.cz je pomocným systémem při sjednávání kurýrních služeb - v případě problémů nás kontaktujte na tel. +420 732 383 971 p.Zvolánek

GDPR Informace se zacházením s osobními údaji uživatelů

STAJA s.r.o., Koberovy 128, Železný Brod 46822, Čeká republika, IČO 27276571, DIČ CZ27276571 (dále jen správce), zpracovává osobní údaje svých zákazníků (uživatelů), který mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@Cz-Balik.cz

Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje uživatelů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uváděné při registraci na webových stránkách správce a to www.Cz-Balik.cz,  po dobu nezbytně nutnou s ohledem na zákonné předpisy níže popsané

Správce zpracovává osobní údaje uživatel údajů pro účely:

 • plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
 • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
 • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
 • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 • osobní údaje budou zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu), po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce
 • osobní údaje budou zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby na prováděné služby správce podle smlouvy, nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu před skončením takového řízení
 • k účelu zasílání obchodních sdělení budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Všechny tyto údaje jsou získávány přímo od každého zákazníka vyplněním registračního formuláře na webových stránkách správce a uživatel tímto dává souhlas k jejich zpracování. Účelem sběru těchto informací je vznik smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem, který má ve své činnosti této služby prováděné pro uživatele a to odesláním zásilek z ČR příjemcům ve světe. Veškeré os. údaje jsou zajištěny technickými a organizačními prostředky chránící je před zneužitím nebo ztrátou.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má uživatel právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti STAJA s.r.o., Koberovy 128, Železný Brod 46822, Česká republika, nebo e-mailem na info@Cz-Balik.cz 

 • Tyto obchodní podmínky platí od 15.09.2013
 • Aktualizace proběhla 25.05.2018 (přidány informace GDPR)
 • Aktualizace proběhla 1.11.2018 (přidány informace o výše pojištění, nový přepravci TNT a Cz-Balík by DHL)
 • Aktualizace proběhla 15.04.2020 (úprava znení podmínek od advokátní kanceláře JUDR. Bakešové)