Celní odbavení při vývozu

Celní odbavení při vývozu

Zásilka se musí exportně proclít při vývozu v případě, že je její hodnota vyšší než 1000 EURO nebo v případě, že odesílatel potřebuje doklad o tomto proclení. V tom případě celní úřad vystaví VDD (vývozní doprovodný doklad), který prokazuje to, že zásilka již byla v EU pro případ, že se bude vracet zpátky do ČR. Vyřízení exportního clení pro firmy je u nás ZDARMA, je to volitelná položka v procesu vyplňování objednávky u nás. Celně odbavovat se nemusí zásilky po EU a též žádné dokumenty. 

Při doručování zásilek mimo EU je v zemi příjemce zásilka celně odbavována a někdy je také vyměřeno clo a místní DPH. Některé země mají bezcelní limit, do USA je to například do částky 800 USD a do této hodnoty zásilky by příjemce neměl platit celní dluh. Každá země má ale jiné celní podmínky, které by si měl odesilatel nebo příjemce zjistit na celním úřadě v zemi příjemce. 

Jaké dokumenty se přikládají k zásilce mimo EU?

Pokud se jedná o zásilku zasílanou mimo EU, musí být u ní vždy přiložena faktura pro celní účely - commercial invoice (zásilka obchodní), nebo proforma invoice (neobchodní zásilka, vzorek, dar), který popisuje, co je obsahem zásilky a jaká je jeho hodnota. Na základě tohoto dokumentu pak celníci zásilku celně odbavují v zemi příjemce. Jestli tento doklad nemáte, vytvoříme Vám ho z informací vyplněných při zadávání objednávky u nás. U některých speciálních druhů zboží může celní úřad vyžadovat i další dokumenty a certifikáty původu.

Celní úřad v některých případech vyžaduje od příjemce součinnost při celním řízení a tento čas komunikace mezi příjemcem a celnicí není zahrnut v době přepravy. Proto se někdy stane to, že zásilka je v destinaci za dva dny, ale dalších několik dnů stojí na celním úřadě do doby, než ji uvolní pro konečné doručování.

Pokud jste fyzická osoba nebo podnikatel, který není plátce DPH, většinou VDD nepotřebujete. Pokud posíláte zásilku mimo EU, jste oprávnění ji prodávat bez české sazby DPH (na Vaší faktuře nebude české DPH). Potřebujete to mít ale podloženo právě tímto VDD dokumentem (případně potvrzením přepravce o opuštění EU), které jsou pro Vás daňovým dokladem do účetnictví. Finančnímu úřadu tak prokážete, že zboží opravdu opustilo území EU a vývoz nebyl fiktivní.

EORI, k čemu slouží?

EORI, k čemu slouží?

Hospodářské subjekty se musí před podáním celního prohlášení nebo před podáním žádosti o rozhodnutí registrovat u celních orgánů. Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie. Číslo EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou. V České republice jsou čísla EORI přidělována na všech celních úřadech, resp. registrace je prováděna všemi celními úřady, a to bez ohledu na místní příslušnost (adresu sídla nebo bydliště) hospodářského subjektu.

Uživatelsky nejkomfortnější způsob podání žádosti o registraci je prostřednictvím elektronického formuláře. Obsahuje předdefinovanou nabídku možných údajů (kódů), které se do příslušných kolonek mají uvádět a taktéž má zavedeny kontrolní mechanismy znemožňující nesprávné vyplnění některých kolonek. Po vyplnění je žádost automaticky zaslána na Vámi vybraný celní úřad jedním ze standardních způsobů podání, které si také můžete vybrat - buďto do datové schránky celního úřadu nebo na e-podatelnu celního úřadu. Podmínkou podání žádosti prostřednictvím tohoto formuláře je tedy existence kvalifikovaného/zaručeného elektronického podpisu žadatele. Do záložky "Přílohy" připojte rozhodnutí o přidělené registraci k DPH.

Pro případné urychlení celního odbavení nepodnikajících fyzických osob, které nejsou považovány za hospodářské subjekty, a které se tudíž ke standardnímu číslu EORI neregistrují, slouží aplikace, kde si sami mohou on line vygenerovat dočasné (ad hoc) číslo EORI, které je nutné pro celní řízení (pro podání celního prohlášení).
Údaje zadávané do aplikace je třeba uvádějte pozorně, jelikož je již není možno po přidělení čísla opravit a formulář je pak nutné vyplnit znovu (správně) a získat tak nové ad hoc číslo EORI.
Toto číslo Vám jinak bude na počkání přiděleno při návštěvě celního úřadu, kde budete provádět celní řízení.

Aplikace pro přidělení ad hoc EORI čísla on-line
zdroj celní správa CZ