Reklamace

Tyto reklamační podmínky vymezují pravidla provádění služeb poskytovaných firmou STAJA s.r.o. / CZ-Balik.cz se sídlem v Koberovech 128, Železný Brod, 468 22, Česká republika, IČO 2727 6571, DIČ 2727 6571.

Služby CZ-Balik.cz jsou poskytovány dle našich obchodních podmínek

Pojmy:

Objednavatel:   fyzická nebo právnická osoba objednávající přepravu
Přepravce:   služba, kterou poskytuje k přepravě zprostředkovatel (CZ-Balik.cz). To znamená, příjem, přepravu a doručení zásilky
Zprostředkovatel:   Společnost Staja s.r.o. (CZ-Balik.cz), která zprostředkovává přepravu mezi objednatelem a přepravcem
 

 • Firma CZ-Balik.cz / Staja s.r.o. je pouze zprostředkovatelem objednání přepravy mezi objednavatelem a přepravcem.

 • Firma CZ-Balik.cz si vyhrazuje, že každá objednavatelem vyplněná a následně elektronicky odeslána objednávka z webu zprostředkovatele www.cz-balik.cz je zároveň vyjádřeným souhlasem s jejími obchodními podmínkami a obchodními podmínkami přepravců

Zároveň tím klient potvrzuje, že se těmito reklamačními podmínkami obeznámil a s obsahem souhlasí. Nedílnou součástí těchto reklamačních podmínek jsou také platné obchodní podmínky přepravních společností, dle kterých se řídí samotná přeprava a případné reklamace poškození, ztráty nebo nedodání zásilky příjemci:
 

Reklamace

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení přepravních služeb, jestliže ani jemu, ani Přepravci nelze přičítat vinu, zejména pokud:
 

 • zásilka byla špatně adresována  (vyskytla se např. chyba v příjmení, ulici, čísle nebo v městě příjemce, názvu společnosti, apod.),

 • příjemce změnil bydliště nebo místo, v němž se nachází sídlo (v případě firmy),

 • skutečný obsah zásilky nesouhlasí s deklarovaným obsahem při odesílání,

 • hmotnost zásilky nesouhlasí s deklarovanou hmotností při odesílání,

 • příjemce odmítne splnit podmínky doručení zásilky (například odmítne přebrat zásilku, uhradit vyměřený celní dluh celním úřadem, nebo zaplatit dobírku),

 • nastanou mimořádné události, mezi jinými: špatné povětrnostní podmínky (nízké teploty, mlha, napadnutí velkého množství sněhu, náledí atd.), stávky, povodně, zemětřesení, požáry, apod.

Zásilka se považuje za ztracenou, jestliže nedorazí do místa určení uvedeného v nákladním listu do 21 dnů od předpokládaného času doručení.

Do doby 21 dnů ode dne odeslání je nutné písemně oznámit zprostředkovateli ztrátu, poškození nebo zpoždění zásilky. Rovněž je objednavatel povinni nejdéle do 21 dnů prokázat svůj nárok zasláním všech příslušných informací a údajů o zásilce, o utrpěné ztrátě, poškození nebo zpoždění.

Veškeré reklamace spojené s nesplněním služby, zpožděním, ztrátou, poškozením, neúplností zásilky přijímá Přepravce prostřednictvím Zprostředkovatele.

Reklamace týkající se pozdního doručení zásilky musí být zaslána ve formě písemné reklamace, který musí obsahovat: číslo přepravního listu a číslo bankovního účtu, na e-mailovou adresu info@cz-balik.cz. Také je nutné zaslat originál nebo kopii nákladního listu na adresu zprostředkovatele.

Reklamace týkající se ztráty, poškození nebo ztráty obsahu zásilky musí obsahovat:
 

 • Původní reklamační stížnost, číslo nákladního listu, výši škody a číslo bankovního účtu, originál nákladního listu (kopie ponechána kurýrem), kopii dokladu (ověřenou podle originálu) potvrzující výši škody v závislosti na jejím typu (dohodu o nákupu / prodeji, účet / fakturu / paragon / pokladní doklad, originál výpočtu nákladů na výrobu produktu vystavený výrobcem nebo účet za opravu / kalkulaci nákladů na opravu / fakturu za opravu) a původní Protokol o škodě (výtisk patřící poškozenému sepsaný s kurýrem).

 • Veškeré doklady musí být zaslány na adresu zprostředkovatele.

 • Reklamovat zásilku musí příjemce po převzetí zboží od Přepravce (při poškození zboží do max. 14 dnů od doručení zásilky). Zásilku pak přijede nafotit a posoudit škodní komise, která celou situaci následně vyhodnotí, do té doby, než dorazí škodní komise na místo, nesmí být se zásilkou nijak manipulováno. Pokud příjemce zásilku odmítl převzít, případně ji nereklamoval u místní přepravní společnosti, tak se tato zásilka vrací zpět odesílateli a za zásilku je pak nutné znovu zaplatit přepravu zpátky.

 • Nároky plynoucí z nesprávného provedení služeb, pozbývají platnost v případě přijetí zásilky bez výhrad.