Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují pravidla provádění služeb poskytovaných firmou STAJA s.r.o. /CZ-Balik.cz se sídlem v Koberovech 128, Železný Brod, 468 22, Česká republika, IČO 2727 6571.

Pojmy:

Objednavatel: Fyzická nebo právnická osoba objednávající přepravu
Přepravce: Služba, kterou poskytuje k přepravě zprostředkovatel (Cz-Balik.cz). To znamená, příjem, přepravu a doručení zásilky
Zprostředkovatel: Společnost Staja s.r.o. (Cz-balik.cz), která zprostředkovává přepravu mezi objednatelem a přepravcem

 • Firma Cz-Balik.cz / Staja s.r.o. je pouze zprostředkovatelem objednání přepravy mezi objednavatelem a přepravcem
 • Firma Cz-Balik.cz si vyhrazuje, že každá objednatelem vyplněná a následně elektronicky odeslána objednávka z webu zprostředkovatele www.Cz-Balik.cz je zároveň vyjádřeným souhlasem s jejími obchodními podmínkami a obchodními podmínkami přepravců

Zároveň tím klient potvrzuje, že se těmito obchodními podmínkami obeznámil a s obsahem souhlasí. Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek jsou také platné obchodní podmínky přepravních společností, dle kterých se řídí samotná přeprava a případné reklamace nedodání, nebo poškození zboží:
 

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. zde
 • UPS zde
 • Express by Cz-balik zde
 • FedEx zde
 • GLS zde
 • Cargo-Partner (sběrná služba) zde

Povinnosti Objednavatele

 • Objednavatel prohlašuje, že údaje obsažené v objednávce na stránkách www.Cz-Balik.cz jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. V případě zjištění skutečnosti, že objednavatel zadal do objednávkového systému na www.Cz-Balik.cz rozměry nebo váhu nepravdivě, nebo špatně, je objednavatel povinen uhradit (doplatit) cenu dané přepravy dle fyzicky naměřené váhy a rozměrů na překladištích přepravce a ušlý zisk zprostředkovatele. Zadání nesprávných údajů vědomě, nebo nevědomě považuje zprostředkovatel za hrubé porušení těchto podmínek přepravy a objednávatel si je vědom, že cena přepravy může být vymáhána i soudní cestou
 • Objednavatel prohlašuje, že vytiskne a předá kurýrovi při příjmu zásilky štítek, nebo nákladní list jestli je to nutné k vyzvednutí zásilky. Důležité je zadání telefonu příjemce, na které kurýr v dané zemi pak volá (nezadávejte český telefon, kurýr nebude volat na mezinárodní čísla)
 • Objednavatel se zavazuje, že informuje Příjemce zásilky o tom, že v případě ztráty části, nebo poškození zásilky je on povinen bezodkladně vyhotovit zápis s kurýrem, který bude obsahovat způsob a rozsah poškození nebo částečné ztráty. Tento Protokol o poškození musí být sepsaný a podepsaný zástupcem Kurýra doručujícího zásilku i Příjemcem.
 • Objednavatel vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami zvoleného přepravce a je si vědom možného zdržení při celním řízení v zemi příjemce. Tato doba není součástí předpokládané doby přepravy.
 • Objednavatel si je vědom, že všechny případné poplatky vystavené celním úřadem při importu, nebo exportu, nebo vystavené přepravcem spojené přímo s objednávanou přepravou budou následně přefakturovány na něj. 
 • Objednavatel je povinen zajistit řádné zabalení a důkladné zajištění zásilky. Je povinen zásilku řádně zabalit v souladu s ust. § 46 Vyhlášky a ust. § 420 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že řádný obal musí splňovat rovněž následující podmínky:

  a) materiál na paletě musí být vzájemně spojený stahovací páskou tak, aby nedocházelo k naklápění zásilky nebo k jejímu svévolnému posunu.
  b) Dle typu zboží by měla být zvolena síla kartonové krabice a to: třívrstvá vlnitá lepenka – lehké a objemné zboží, pětivrstvá vlnitá lepenka – těžké, křehké a citlivé zboží, sedmivrstvá vlnitá lepenka – velmi těžké zboží. Na zásilky zabaleny pouze do fólie nebo igelitu nelze uplatnit reklamaci poškození. Použijte co nejvíc vnitřního polstrování, jako je bublinková fólie nebo pěna, tak, aby se předměty v balíku volně nepohybovaly ani při prudším pohybu. Každá vrstva polstrování je další vrstvu ochrany. Doporučuje se minimálně 5 cm od stěn krabice. Důkladně oblepte dostatečně silnou páskou všechny spojované díly a klopy. Doporučujeme oblepit i hrany balíku a starší pásky, pokud je krabice již použitá. V případě těžké zásilky oblepte balík na více místech kolem dokola. Na zásilky zabaleny pouze do folie, nebo igelitu nelze uplatnit reklamaci poškození.
  c) Objednatel je povinen podat jednotlivý kus zásilky k přepravě jako ucelenou manipulační jednotku v řádném obalu tak, aby byla při přepravě a při manipulaci chráněna před ztrátou, poškozením nebo zničením a aby nepoškodila společně přepravované zásilky, použité dopravní prostředky, zařízení překladiště v majetku nebo pronájmu zasilatele a zároveň aby neohrozila bezpečnost všech osob manipulujících se zásilkou.
  d) Řádný obal je odvislý od přepravovaného zboží, jeho fyzické hmotnosti, rozměrů a těžiště.
  e) Zboží na paletě: Důležité je zabalit celou paletu včetně její základny pomocí stretch fólie. Zboží musí být zafixováno napevno k paletě pomocí minimálně dvou i více vázacích popruhů tak, aby při přepravě zůstalo na svém místě. Zboží nesmí přesahovat okraj palety a všechny rohy zásilky musí být zajištěny např. lepenkovými rohy. Palety musí být bez závad a označeny znaky IPPC nebo EPAL, kde tyto znaky uvádějí původ palety a způsob ošetření dřeva. Těžiště palety by mělo být přibližně uprostřed. Je důležitá dostatečná stabilita, pevnost a kompaktnost paletové jednotky.

Ceny za služby Zprostředkovatele

 • Všechny ceny uvedené na stránkách www.Cz-Balik.cz jsou ceny bez DPH, pokud není uvedeno jinak. Ceny přepravy se počítají jak ze skutečné hmotnosti balíku tak i z rozměrů zabaleného balíku (valumetriky). Která hmotnost je vyšší, tu budeme účtovat (výška x šíře x délka /5000 = rozměrová váha = valumetrika), zaokrouhlují se na celé čísla, myšleno v cm. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku, jiných změn a také zavádění nových služeb, úpravu, změnu nebo zrušení platných, zavádění a rušení propagačních akcí nebo provádění změn v nich.
 • Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky po jejím přijetí z důvodu zjištění poplatku u zvoleného přepravce za vzdálenou doručovací oblast + 650 CZK (tento příplatek je možné zjistit až ze zadaných údajů objednávatele v objednávce a zadaného PSČ dodání). V tomto případě bude objednávateli navrhnuta jiná cena přepravy zohledňující tuto skutečnost s příplatkem za vzdálenou oblast, nebo zrušení objednání a vrácení placené částky (zdarma).
 • Připojištění zásilky je možné, částka je 1% z pojistné částky a zprostředkovatel připojištění zařídí zdarma
 • Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky po jejím přijetí z důvodu zjištění rozměrů zásilky, které jsou dle zvoleného přepravce považovány za "nadrozměr".
 • Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky po zjištění chybně spočítané ceny dopravy systémem, kdy je cena zjevně poddimenzována poměrem ceny obvyklé. Zprostředkovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky z jiného, pro něj nespecifického ale závažného důvodu. V tomto případě bude celá placená částka vrácena na účet objednávatele do 7 prac. dnů.

Garance doručení

 • Zprostředkovatel neposkytuje garanci doručení a veškeré garance přebírá zvolený přepravce
 • Časy dodání jsou pouze orientační a nereflektují přesnou garantovanou dobu dodání
 • Při doručení je zásilka předána příjemci doručujícím řidičem. Při předání zásilky příjemce podepíše stvrzenku. Stvrzenku mohou podepsat i jiné osoby, u nichž lze za daných okolností předpokládat, že jsou oprávněné k převzetí zásilky. K těmto osobám náleží v prvé řadě osoby přítomné v provozovně příjemce a u zásilek na soukromou adresu osoby na ní se zdržující. Při doručování příjemci na adresu firmy může kurýr balík předat komukoliv v této firmě. 
 • Zásilky jsou doručovány na adresu příjemce, sdělenou odesílatelem (což v případě poštovních služeb znamená první přijímající poštu), ale ne nezbytně jmenovanému příjemci osobně. Odesílatel bere na vědomí a objednáním přepravy výslovně akceptuje, že v cílových zemích může být zásilka doručena i třetí osobě přítomné v provozovně příjemce a u zásilek na soukromou adresu osoby na ní se zdržující.

Omezení odpovědnosti

 • V případě, že při kontrole objednávky na serveru www.Cz-balik.cz budou zjištěny informace, že do zadané destinace přepravce zásilky nedoručuje, bude objednávka zrušena a celá částka placená objednávatelem vrácena na jeho účet
 • Přepravce na sebe bere odpovědnost za hodnotu ztracené nebo poškozené zásilky až do výše 1Kg = 10 EURO. Doba podání reklamace na poškozené zboží je 14 dnů od doručení zásilky
 • Doba podání reklamace nedodání, nebo ztráty zásilky je max. 21 dnů. Po této době se již zásilka považuje za doručenou a podat reklamace již možné není
 • Zprostředkovatel neodpovídá za ušlý zisk plynoucí z používání servisu Cz-Balik.cz spojený se ztrátou, poškozením nebo zpožděním zásilky, nebo během vyřizování objednávky.
 • Zprostředkovatel neodpovídá za objednávky nesplněné z technických důvodů, jako jsou např. poruchy stránek www.Cz-Balik.cz
 • Poskytne-li Objednavatel nesprávné údaje o obsahu zásilky nebo zabezpečí-li tuto zásilku špatně, je Zprostředkovatel osvobozen od odpovědnosti za poškození nebo nedoručení zásilky
 • Zprostředkovatel nenese odpovědnost za zásilku, k níž byl připojen, nebo nalepen jiný štítek
 • Zprostředkovatel nenese odpovědnost za chybné doručení či nedoručení zásilky v případě, že tato zásilka byla špatně nebo nejednoznačně adresována nebo označena
 • Pouze Objednavatel je u Zprostředkovatele, nebo Přepravce oprávněný podat reklamaci.
 • Jestliže Objednavatel nedoručí Zprostředkovateli do 3 dnů písemné oznámení o způsobení škody, nenese Zprostředkovatel vůči Objednavateli v žádném případě odpovědnost
 • V případě, že opoždění či nedoručení zásilky Příjemci nebo neprovedení sjednané objednávky zapříčiní stávka, pracovní spory, blokáda, špatné počasí, silný provoz, mechanické poškození nebo přetížení silnic a dálnic či jakákoliv jiná příčina vymykající se kontrole Zasilatele, nenese tento odpovědnost vůči Objednavateli.
 • V případě, že Příjemce odmítne, nebo nechce uhradit vyměřený celní dluh (nebo jinými poplatky spojenými s celním řízením) celním úřadem v krajině příjemce, bude tato částka naúčtována Objednavateli /odesílateli, případně vrácena odesílateli zpátky na jeho náklady. Objednavatel bere na vědomí, že si je této skutečnosti vědom a souhlasí s případným naúčtováním celního dluhu, nebo jinými poplatky spojenými s celním řízením na jeho účet, nebo uhrazením zpáteční přepravy.
 • V případě, že Objednavatel sjedná provedení služby prostřednictvím servisu Cz-Balik.cz, avšak v den příjezdu přepravce pro zásilku byl nepřítomen, bude Objednavatel i nadále povinen uhradit poplatek za objednání služby. V případě uhrazení platby předem, nemá Objednavatel nárok na vrácení této částky.

Zrušení objednávky přepravy

 • Všechny objednávky přepravy sjednané na serveru www.CZ-Balik.cz jsou po přijetí do našeho systému ještě kontrolovány našim pracovníkem a v případě, že je zjištěna možná budoucí komplikace s doručováním (např. zjištěna nadváha, nadrozměr, nemožnost přepravit zásilku přes přepravce za stanovenou cenu, neúplné údaje zadané objednávatelem, možné problémy při celním řízení v krajině doručování apod.) je možné objednávku u Zprostředkovatele přepravy zrušit. V tomto případě bude částka placená Objednavatelem na účet Zprostředkovatele vrácena v plné výši a Objednavatel je o této skutečnosti obeznámen e-mailem.
 • Nejsme jakkoliv odpovědni za ušlé výnosy, ušlý zisk, ztrátu trhů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu zákazníků, ztrátu v provozu, ztrátu příležitosti, a to i v případě kdybychom si byli eventuálně vědomi, že by takové škody nebo ztráty mohly vzniknout. Rovněž nejsme jakkoliv odpovědni za jakoukoli nepřímou, nahodilou, zvláštní nebo následně vzniklou škodu nebo ztrátu ať již tato škoda vznikla jakkoliv, a to včetně neomezeného porušení smlouvy, nedbalosti a opomenutí.

Neneseme odpovědnost,
jestliže nesplníme vůči vám jakékoli závazky, pokud tyto závazky vyplývají z:

 • okolností mimo naši kontrolu jako živelných nebezpečí, zemětřesení, cyklónů, bouřek, povodní, požárů, chorob, mlhy, sněhu nebo mrazu;
 • zásahů vyšší moci, zejména: válek, nehod, činů veřejných nepřátel, stávek, embarg, ohrožení ze vzduchu, místních sporů nebo občanských nepokojů;
 • celostátních nebo místních narušení provozně-technického zajištění leteckých nebo pozemních dopravních sítí a technicko-technologických problémů dopravních nebo přepravních prostředků nebo obdobných zařízení;
 • skryté vady nebo vnitřní vady zásilky;
 • trestné činy třetích osob jako např. loupež nebo žhářství;
 • činů nebo zanedbání, ať již vašich nebo třetích stran, zejména Vaše porušení (nebo porušení jiné strany, která má zájem na zásilce a způsobila Vaše porušení) povinností podle těchto podmínek;
 • činu nebo zanedbání kteréhokoli celního, bezpečnostního, státního nebo obdobného úředníka nebo činitele letecké společnosti či letiště;
 • toho, že obsah zásilky zahrnuje zakázaný druh zboží, i když jsme takovou zásilku přijali;
 • našeho odmítnutí provést jakékoliv nezákonné platby ve vašem zastoupení.

Nezodpovídáme za obsah přepravované zásilky

 • Zprostředkovatel (Cz-Balik.cz) je pouze zprostředkovatel přepravy mezi odesílatelem a přepravcem a nezodpovídá za druh přepravovaného zboží. Zásilka může být v některých případech vrácena z celního úřadu při exportu, nebo v dané zemi kvůli obsahu přepravovaného zboží (nebezpečné zboží, výbušné látky, přeprava věcí, které do dané zemi nejsou povoleny přepravovat apod.) a v těchto případech není možné reklamovat přepravu. Ujistěte se prosím předem, že Vaše zboží může být do určené destinace přepraveno zvoleným přepravcem, nejlépe nás kontaktujte před objednáním.
 • Objednavatel je povinen zjistit si všechny potřebné informace o možnosti přepravy zboží do zvolené destinace a Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za vrácení zboží přepravcem, nebo celním úřadem z důvodu nesplnění těchto podmínek. V případě, že bude zásilka vrácena přepravcem, nebo celním úřadem v krajině dodání z důvodu nepřevzetí zásilky příjemcem, nebo odmítnutí uhrazení vzniklého celního dluhu, budou náklady účtovány objednávateli. Příjemce bere na zřetel různé pokyny a podmínky pro doručování pro různé přepravní společnosti.

IMPORT zásilek (balíky do Česka)

 • Při objednávce IMPORTU budou přepravní štítky odeslány e-mailem k odesílateli v dané krajině. Odesílatel je povinen si tyto štítky vytisknout, u služby UPS také zavolat na dispečink přepravce UPS v krajině odeslání a domluvit vyzvednutí zásilky. Bez této domluvy s přepravcem není možné zboží u odesílatele vyzvednout, dále ho přepravovat. Pokud si odesílatel nevyřídí vyzvednutí s přepravcem, bude objednávka stornována. U společnosti TNT /FEDEX si kurýr přijede po balík bez nutnosti objednání vyzvednutí odesílatelem. Důležité je, aby odesílatel zpřístupnil své prostory pro vyzvednutí zásilky. Peníze za přepravu budou vráceny v plné výši Objednavateli bez dalších poplatků.
 • Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za neobjednání vyzvednutí zásilky odesílatelem u přepravce v krajině odeslání, nebo při pozdním objednání a rychlost přepravy je tím závislá pouze na této vzájemní domluvě mezi přepravcem a odesílatelem.
 • Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za ušlé zisky plynoucí z neobjednání vyzvednutí odesílatelem u přepravce, nevyzvednutím zásilky na adrese odesílatele, nebo pozdního objednání vyzvednutí. Služby zprostředkovatele v tomto případě spočívají v objednání vyzvednutí v systému přepravce, nic více.
 • Zásilka může být v některých případech přepravována od odesílatele nejdříve do našeho centrálního skladu v CZ a až pak doručována Příjemci z důvodu kontroly přepravovaného zboží a uhrazení případného celního dluhu naší společností, který pak bude následně přefakturován Příjemci.

Registrace Objednavatele a objednání služeb

 • Zprostředkovatel se skrze transakční systém zavazuje poskytnout Objednavateli kurýrní a přepravní služby, které poskytuje Přepravce. Zprostředkovatel za zmíněné služby účtuje poplatek uvedený v ceníku.
 • Zprostředkovatel je povinen uchovávat údaje poskytnuté Objednavatelem, zejména osobní údaje, v souladu se zákonem a používat je pouze pro správné zajištění objednaných služeb, a také pro předávání informací o objednaných službách a pro marketingové účely.

Poplatky a zrušení registrace

 • Poplatek za zásilky a další služby spojené s jejich obsluhou je určován aktuálním Ceníkem služeb na www.Cz-Balik.cz
 • Zprostředkovatel má právo odstranit nebo zablokovat účet registrovaného zákazníka bez udání důvodu.

Poskytnutí informací

 • Za účelem správné realizace služeb zajišťovaných Zprostředkovatelem je Objednavatel povinen poskytnout v servisu Cz-Balik.cz správné kontaktní údaje příjemce.
 • Objednavatel je povinen poskytnout pravdivé a aktuální údaje a informace do aplikace Cz-Balik.cz, stejně jako zajistit pečlivé zabezpečení objednané zásilky znemožňující poškození jejího obsahu, stejně jako ostatních zásilek zapojených do přepravy přepravce.

Balení

 • Objednavatel je povinen předat Přepravci zásilku ve stavu, jenž umožňuje její správný převoz a předání bez ztrát a škod.
 • Balení a zajištění zásilky se započítává do její výsledné hmotnosti.
 • Zásilky, které vzhledem k jejich charakteru nebo obsahu vyžadují balení je Objednavatel povinen předat zabalené. Obal by měl mimo jiné: 

► být zabalen minimálně ve trojitém kartonovém obalu, být zavřený a zajištěný efektivními prostředky jako jsou lepicí pásky, strečovou fólií, nebo pečetí, 
► být dostatečně pevný, 
► znemožnit přístup k obsahu bez zanechání viditelných stop, 
► mít nápis, který by upozorňoval na charakter nebo obsah zásilky označením jako „křehké”, "Opatrně! Sklo", "Vrch / Dno", "Neotáčet", atd. Tyto znaky se na zásilce mohou vyskytovat ve formě viditelného popisu nebo ve formě příslušného vytištěného značení a nalepeném na obalu zásilky,
► balení musí být takové, které fixuje zboží od stěn kartonu alespoň v pěticentimetrové vzdálenosti a zároveň zamezuje kontaktu zboží uvnitř kartonu s dalším zabaleným zbožím i stěnami kartonu například při stohování zásilek,
► Důrazně doporučujeme připojištění zásilky, která je náchylná k rozbití, jako např. zboží ze skla, keramiky, papíru, polystyrenu a pod.

 • Při reklamacích poškození zásilky, nebo zboží v přepravované zásilce musí příjemce předat tuto zásilku přepravci k vyřešení škodní inspekce, která pak určí výši zavinění a poškození. V případech nepředání zásilky k inspekci, bude reklamace automaticky zamítnuta.
 • V případě, kdy jsou předmětem služby zásilky obzvláště cenné, je Objednavatel povinen oznámit Zprostředkovateli jejich skutečnou hodnotu buď pro každý kus odděleně, anebo pro jeden balík, přičemž za cennou zásilku se považuje každá věc v hodnotě vyšší než 50000 Kč nebo balík v hodnotě převyšující tuto částku. Pokud Objednatel nepřiznal hodnotu zásilky výše popsaným způsobem, nelze skutečnou a celkovou hodnotu zásilky v žádném případě považovat za překračující částku 50000 Kč.
 • Před přijetím zásilky k přepravě je Přepravce oprávněn požadovat po Objednavateli její otevření za účelem kontroly toho, zda zásilka splňuje hlavní údaje obsažené v nákladním listě, zejména, zda deklarovaná hodnota zásilky odpovídá té skutečné, a zda zásilka nepřekračuje kritéria nezbytná pro možnost provedení přepravních služeb a také za účelem ověření zabezpečení uvnitř balíku.

Zvýšená odpovědnost přepravce

 • Cz-Balik.cz a přepravce neposkytuje ručení za náklad nebo celkové pojištění zásilky, neposkytuje ani ručení za přepravu samotnou.
 • Zasílatel však může uhradit dodatečný poplatek za uvedení vyšší deklarované hodnoty zboží na přepravním listu nad standardní limity odpovědnosti. Táto deklarovaná hodnota je omezena skuteční hodnotou obsahu zásilky (např. prodejní cena, výrobní cena a pod.). V případě poškození, nebo ztráty se vychází z této částky a ne ze standartního limitu odpovědnosti, který je jinak omezen aplikovatelnými mezinárodními úmluvami nebo národními přepravními zákony. Přeprava samotná pojistit nelze.
 • Standartní limit odpovědnosti je max 11 EURO na 1 Kg.
 • Zvýšená odpovědnost přepravce může být do výše 1000 USD za unikátní zásilku jako je umělecké dílo, film, starožitnost, výrobky ze sklad, šperky, kožešiny, hodinky a pod.
 • Zvýšená odpovědnost přepravce může být do výše 50.000 USD za všechny ostatní zásilky s výjimkou služeb Freight a Cargo.
 • Při reklamacích poškození zásilky, nebo zboží v přepravované zásilce musí příjemce předat tuto zásilku přepravci k vyřešení škodní inspekce, která pak určí výši zavinění a poškození. V případech nepředání zásilky k inspekci, bude reklamace automaticky zamítnuta.
 • V případě, kdy jsou předmětem služby zásilky obzvláště cenné, je Objednavatel povinen oznámit Zprostředkovateli jejich skutečnou hodnotu buď pro každý kus odděleně, anebo pro jeden balík, přičemž za cennou zásilku se považuje každá věc v hodnotě vyšší než 50000 Kč nebo balík v hodnotě převyšující tuto částku. Pokud Objednatel nepřiznal hodnotu zásilky výše popsaným způsobem, nelze skutečnou a celkovou hodnotu zásilky v žádném případě považovat za překračující částku 50000 Kč.
 • Před přijetím zásilky k přepravě je Přepravce oprávněn požadovat po Objednavateli její otevření za účelem kontroly toho, zda zásilka splňuje hlavní údaje obsažené v nákladním listě, zejména, zda deklarovaná hodnota zásilky odpovídá té skutečné, a zda zásilka nepřekračuje kritéria nezbytná pro možnost provedení přepravních služeb a také za účelem ověření zabezpečení uvnitř balíku.

Nebezpečné předměty

Zprostředkovatel si vymiňuje, aby obsahem přepravované zásilky nebylo následující zboží nebo jeho části:

 • zásilka obsahuje nebezpečné předměty, nebo předměty které mohou způsobit škody osobám či majetku, zejména: výbušniny, hořlaviny, radioaktivní látky, žíraviny nebo zapáchající látky, zbraně a munici, a další látky,
 • zásilka obsahuje drogy nebo léky a psychotropní látky, s výjimkou předmětů, jež zasílají zákonně k tomu oprávněné instituce pro vědecké nebo zdravotnické účely,
 • zásilka obsahuje lidské, nebo zvířecí ostatky,
 • zásilka obsahuje živé rostliny a žvířata,
 • zásilka má větší, než povolené rozměry pro přepravu uvedené na stránkách CZ-BALIK.cz,
 • zásilka, která vzhledem ke svému charakteru znemožňuje realizaci služeb při užití vlastních prostředků a přepravních zařízení,
 • zásilka má na obalu nebo na viditelné části obsahu nápisy nebo kresby porušující zákon,
 • zásilka obsahuje umělecká díla, starožitnosti, drahokamy a ušlechtilé kovy v jakémkoliv tvaru nebo formě, valuty, cenné papíry, certifikáty a jakékoliv jiné cennosti,
 • zásilka je zabalena tak, že by mohla ušpinit nebo jinak poškodit ostatní zásilky,
 • zásilka, která podle právních předpisů nemůže být přepravována,
 • předměty a látky lehce poškoditelné,  i když je zásilka opatřena označením, že se jedná o takovéto zboží,
 • je vzhledem k ustanovení poštovního zákona je jejich přeprava zakázána nebo zákon stanoví poskytování některých služeb výhradně veřejným operátorem (č. 29/2000 Sb.).

Objednavatel je povinen o Podmínkách a těmito Podmínkami stanovených parametrech zásilek informovat třetí osoby, které budou předávat Přepravci zásilky k přepravě, a zajistit, aby zásilky předávané k přepravě na základě jeho objednávky vyhovovaly těmto Podmínkám. Za splnění těchto požadavků Příkazce odpovídá stejně, jako by zásilku k přepravě předával sám.

V případě, že Objednavatel předá Přepravci k přepravě Zásilku vyloučenou z přepravy, a to bez jeho vědomí a jeho výslovného souhlasu, Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předáním zásilky a dalším nakládáním s ní. V takovém případě je Objednavatel povinen uhradit Zprostředkovateli veškeré náklady s tímto spojené a veškerou jemu vzniklou škodu a to jak u vnitrostátních, tak mezinárodních zásilek.

Odpovědnost

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za neprovedení nebo nepatřičnou realizaci přepravních služeb, jestliže mu nelze přičíst vinu, zejména pokud:

 • zásilka byla špatně adresována (např. chyba ve jméně, názvu společnosti, ulici, čísle nebo místě Příjemce),
 • faktický obsah zásilky nesouhlasí s deklarovaným obsahem při jejím odesílání,
 • hmotnost nebo rozměry zásilky nesouhlasí s deklarovanou hmotností při jejím odesílání,
 • Příjemce odmítne zásilku bez udání vážného důvodu,
 • odesílatel zadá špatné informace o adresátovi. Důležitou informací je telefonní kontakt na příjemce a to ve tvaru země, kde se zásilka bude doručovat (tel. kontakt nesmí být ve tvaru českého tel. čísla, ale čísla kódu dané země dodání),
 • adresa příjemce nesmí být P.O.BOX. Nedoručujeme taky na schránky na poště, nebo na adresy bez fyzické přítomnosti příjemce,
 • dojde k mimořádným událostem, například k nepříznivému počasí (nízké teploty, mlha, těžký sníh, náledí atd.), stávkám, povodním, zemětřesení, požárům, apod.

Reklamace

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení přepravních služeb, jestliže ani jemu, ani Přepravci nelze přičítat vinu, zejména pokud:

 • zásilka byla špatně adresována  (vyskytla se např. chyba v příjmení, ulici, čísle nebo v městě Příjemce, názvu společnosti, apod.),
 • příjemce změnil bydliště nebo místo, v němž se nachází sídlo (v případě firmy),
 • skutečný obsah zásilky nesouhlasí s deklarovaným obsahem při odesílání,
 • hmotnost zásilky nesouhlasí s deklarovanou hmotností při odesílání,
 • příjemce odmítne splnit podmínky doručení zásilky (například odmítne přebrat zásilku, nebo zaplatit dobírku),
 • nastanou mimořádné události, mezi jinými: špatné povětrnostní podmínky (nízké teploty, mlha, napadnutí velkého množství sněhu, náledí atd.), stávky, povodně, zemětřesení, požáry, apod.

Zásilka se považuje za ztracenou, jestliže nedorazí do místa určení uvedeného v nákladním listu do 14 dnů od předpokládaného času doručení. Do doby 14 dnů ode dne odeslání je nutné písemně oznámit zprostředkovateli ztrátu, poškození nebo zpoždění zásilky. Rovněž je objednavatel povinni nejdéle do 14 dnů prokázat svůj nárok zasláním všech příslušných informací a údajů o zásilce, o utrpěné ztrátě, poškození nebo zpoždění.

Veškeré reklamace spojené s nesplněním služby, zpožděním, ztrátou, poškozením, neúplností zásilky přijímá Přepravce prostřednictvím Zprostředkovatele. Reklamace týkající se pozdního doručení zásilky musí být zaslána ve formě písemné reklamace na email info@cz-balik.cz, který musí obsahovat číslo přepravního listu a číslo objednávky.

Reklamace týkající se ztráty, poškození nebo ztráty obsahu zásilky musí obsahovat:

 • Původní reklamační stížnost nebo vytištěný reklamační formulář, číslo nákladního listu, výši škody a číslo bankovního účtu, originál nákladního listu (kopie ponechána kurýrem), kopii dokladu (ověřenou podle originálu) potvrzující výši škody v závislosti na jejím typu (dohodu o nákupu / prodeji, účet / fakturu / paragon / pokladní doklad, originál výpočtu nákladů na výrobu produktu vystavený výrobcem nebo účet za opravu / kalkulaci nákladů na opravu / fakturu za opravu) a původní Protokol o škodě (výtisk patřící poškozenému).
 • Veškeré doklady musí být zaslány na adresu zprostředkovatele.
 • Reklamovat zásilku musí příjemce po převzetí zboží od Přepravce (při poškození zboží do max. 14 dnů od doručení zásilky). Zásilku pak přijede nafotit a posoudit škodní komise, která celou situaci následně vyhodnotí, do té doby, než dorazí škodní komise na místo, nesmí být se zásilkou nijak manipulováno. Pokud příjemce zásilku odmítl převzít, případně ji nereklamoval u místní přepravní společnosti, tak se tato zásilka vrací zpět odesílateli a za zásilku je pak nutné znovu zaplatit přepravu zpátky.
 • Nároky plynoucí z nesprávného provedení služeb, pozbývají platnost v případě přijetí zásilky bez výhrad.

Platební podmínky

 • Za všechny realizované služby objednané Objednavatelem, účtuje Zprostředkovatel poplatky podle jeho aktuálního ceníku.
 • V případě neuvedení skutečných rozměrů, nebo hmotnosti, bude cena přepravy doúčtována.
 • Platby se provádějí předem prostřednictvím bankovních převodů, elektronické peněženky realizované skrze PayU.cz, nebo z Pre-Paid předplaceného konta na našich stránkách. Naše číslo účtu je 43-9308020287/0100 v Komerční bance.

Závěrečná ujednání

 • Cz.Balik.cz si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit objednávku Objednavatele bez udání důvodu a neuskutečnit samotnou přepravu. V tomto případě bude případná placená částka Objednavatelem vrácena Zprostředkovatelem na účet Objednavatele bez poplaků a v celé placené částce.
 • Cz-Balik.cz je pomocným systémem při sjednávání kurýrních služeb - v případě problémů nás kontaktujte na tel. +420 732 383 971 p.Zvolánek

Tyto obchodní podmínky platí od 15.09.2013

 • Aktualizace proběhla 25.05.2018 (přidány informace GDPR)
 • Aktualizace proběhla 1.11.2018 (přidány informace o výše pojištění, nový přepravci TNT a Cz-Balík by DHL)
 • Aktualizace proběhla 15.04.2020 (úprava znění podmínek od advokátní kanceláře JUDR. Bakešové)
 • Aktualizace proběhla 08.02.2022 (kontrola a doplnění externích odkazů na všeobecné podmínky přepravců)
 • Aktualizace proběhla 10.05.2022 (zrušení poplatku za vyřízení připojištění (150 CZK, teď zdarma) snížení poplatku připojištění z 2% na 1%